شناسایی عوامل مؤثر در بروز سوانح بالگردی و ارائه راه‌کارها جهت کاهش سوانح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 گروه هوافضا،دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری،تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش رو به رشد سوانح هوایی و متعاقب آن افزایش تلفات جانی و هزینه‌های تحمیلی، ارزش بررسی سوانح در کشور نمود بیشتری داشته است؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با توجه به مطالعه مبانی نظری در حوزه سوانح هوایی و به‌طور اخص به کاهش سوانح بالگردی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان سوانح هوایی در صنعت هوانوردی می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند به تعیین نمونه پرداخته ‌شده است. در این پژوهش سعی گردید تا با معرفی اجمالی عوامل تأثیرگذار در سوانح پروازی (انسان، ماشین و محیط) ضمن آشنایی با عملکرد آن‌ها و شناسایی عیوب پرتکرار و مخاطره‌آمیز، عیوب مشاهده‌شده را به تفکیک دسته‌بندی و درنهایت، تأثیر هریک از آن‌ها به‌طور جداگانه مشخص گردد. در این مقاله، ابتدا به تشریح تاریخچه پژوهش پرداخته شده است و بر اساس سوابق تحقیقات انجام‌شده برای بهبود ایمنی پروازها با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای به‌کاررفته در این پژوهش پرداخته ‌شد. همچنین، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مراحل پیش‌بینی بررسی ‌گردید؛ و درنهایت، با اجرای گام‌به‌گام مراحل به ثبت نتایج و ارائه پیشنهادهایی در راستای بهبود ایمنی بالگردها پرداخته شد.
با مقایسه مطالعات آماری می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین سهم سوانح بالگردی مربوط به عامل انسانی است. ایرادها و اشکالات فنی بالگرد و عوامل محیطی نیز می‌توانند نقش به سزایی در سوانح هوایی ایفا کنند. مهم‌ترین دلایل ایجاد رویدادها و سوانح در خصوص نقص فنی مربوط به خستگی قطعات چرخنده بالگرد و مهم‌ترین دلایل ایجاد سوانح در حوزه عوامل محیطی نیز مربوط به شرایط نامساعد جوی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها