بهینه‌سازی پارامترهای قانون هدایت تاکتیکی موشک مبتنی بر الگوریتم‌ فرا ابتکاری جستجوی گرانشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آنچه در این مطالعه دنبال می‌شود بهینه‌سازی قانون هدایت تناسبی دو نقطه موشک مبتنی بر الگوریتم‌ فرابتکاری جستجوی گرانشی است. بدین منظور، نخست به مدل‌سازی معادلات جرم نقطه‌ای پنج‌‌درجه‌‌آزادی موشک می‌پردازیم. سپس قانون هدایت تناسبی خالص به منظور رهگیری هدف توسط موشک شبیه‌سازی می‌شود. در گام بعد، پارامترهای قانون هدایت را توسط الگوریتم جستجوی گرانشی بهینه می‌‌کنیم. در نهایت، نتایج مسیر حرکت موشک و هدف در صفحه افق و صفحه قائم، فرامین شتاب و همچنین فاصله ازدست‌دهی عمود بر خط‌دید برحسب زمان را رسم خواهیم نمود. همچنین تاثیر جبران‌سازی شتاب محوری، جبران‌سازی شتاب جاذبه، فرکانس به‌روز رسانی فرامینِ شتاب، برد کورشدن جستجوگر و بیشینه‌ی نرخ زاویه‌ای جستجوگر بر قانون هدایت را بررسی خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها