اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه نگهداری و تعمیرات هواپیما با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

لزوم حفظ سرمایه­های کشور، استفاده عقلانی و برنامه­ریزی­شده به همراه ارزیابی و نگهداری و تعمیرات به­موقع ماشین­آلات و تجهیزات را الزامی می­سازد. از این رو این پژوهش با هدف اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات هواپیما در نهاجا انجام شده است. این پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است که با رویکرد کمّی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان نگهداری و تعمیرات نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا می­باشند که با یک ضریب حفاظتی، تعداد 75 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و به­منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون آماری T استیودنت، ANP فازی و دیمتل فازی استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که «منابع انسانی»، «منابع سرمایه­ای»، «عوامل اقتصادی»، «منابع انسانی کارفرمایی» و «سن ناوگان هوایی» بر موفقیت اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات تأثیر دارند. از بین این عوامل؛ «منابع انسانی»، «منابع کارفرمایی انسانی»، «منابع سرمایه­ای» و «سن ناوگان هوایی» بر «عوامل اقتصادی» تاثیر زیادی می­گذارند و در نهایت، «عوامل اقتصادی» در رتبه اول، «منابع انسانی کارفرمایی»، «منابع سرمایه­ای»، «سن ناوگان»و «منابع انسانی» در رتبه­های بعدی قرار دارند. به منظور صرفه­جویی اقتصادی و مقابله با شرایط خاص حاکم بر کشور (شرایط اقتصادی و سیاسی) در شرایط کنونی که امکان خرید ناوگان را سخت یا غیرممکن می­سازد، موضوع نگهداری و تعمیرات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و از آخرین یافته­های علمی و الگوهای نگهداری و تعمیرات استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها