تحلیل ارتعاشی و کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت شده طولی با شرایط مرزی مختلف تحت بار محوری استاتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، ارتعاشات آزاد پوسته‌های استوانه‌ای تقویت شده طولی ( استرینگر) به روش تحلیلی با هشت نوع مختلف تکیه گاه ساده و تکیه گاه گیردار مورد بررسی قرار گرفته است. در حل تحلیلی از روش ریتز استفاده شده و تقویت کننده‌ها بصورت المانهای مجزا در نظر گرفته شده‌اند. در برخی از حالتها، پوسته تقویت شده در جهت محوری تحت بار استاتیکی فشاری قرار گرفته است و تکیه گاهها به صورت متحرک محوری همراه با بار می‌باشند. نتایج تحلیلی فرکانس‌های طبیعی با مقادیر تجربی و تحلیلی موجود در مراجع دیگر مقایسه شده است که مطابقت بسیار خوبی مشاهده شده است. به علاوه تغییرات فرکانس های طبیعی، فرکانس پایه و شکل مودهای طبیعی به ازای شرایط مرزی پیش گفته مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در برخی حالت ها نتایج به دست آمده با نتایج روش المان محدود مقایسه شده است. همچنین اثر خارج از مرکزی تقویت کننده‌ها بر تغییرات فرکانس‌های طبیعی خصوصا فرکانس پایه مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان اثر بارگذاری فشاری استاتیکی محوری و شرایط مرزی بر فرکانس‌های طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و بار کمانش آنها نیز تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها