دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارائه و پیاده‌سازی الگوی تعیین نوع هواپیمای خلبانان مبتنی بر فاکتورهای آنتروپومتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مصطفی مرادی؛ حمیدرضا ضرغامی؛ علیرضا رودباری؛ هادی لطفی


2. شناسایی عوامل مؤثر در بروز سوانح بالگردی و ارائه راه‌کارها جهت کاهش سوانح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

حشمت‌اله محمدخانلو؛ اکبر پوررمضانعلی


3. تعیین استحکام استاتیکی و شکست سازه هواپیماهای فرسوده با استفاده از آزمایش غیرمخرب نفوذ شبه استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

حمیدرضا زارعی؛ رضا سرخوش؛ امین فرخ آبادی؛ حمید مرشدی


4. ارزیابی خواص پلاستیک و الاستیک ورق منیزیم در جهات مختلف نورد با استفاده از همبستگی تصاویر دیجیتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

علیرضا پورموید؛ کرامت ملک زاده فرد؛ محمدعلی رنجبر؛ علی شاه میرزالو


5. بررسی اثر ضخامت، انحنا و محل ماکزیمم ضخامت برروی بال نامحدود موج دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

علی اسماعیلی؛ امیرفرهنگ نیکخو


6. بررسی میزان رسانش پوشش های متخلخل در طی فرآیند پیرگرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

اسماعیل پورسعیدی؛ محمدرسول جوادی سیگارودی؛ جواد رحیمی؛ محمدحسن طالقانی؛ امیرحسین فرتاش؛ یوسف یوسفی؛ صبا نورسینا