نویسنده = داود اسدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی چندهدفی مسیر نشست اضطراری یک هواپیما بر اساس پایه‌های حرکتی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

داود اسدی؛ مهدی سبزه پرور؛ علی نگهبان برون


2. طراحی سیستم مدیریت پرواز در شرایط اضطراری

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-64

داود اسدی؛ علیرضا مهردوست